Deelnemers voorwaarden

Deelnemersvoorwaarden
Foto door: Iris van den Broek

Deelnemersvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Deelnemer: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Vitaalscan van SmartVitaal, al dan niet hiervoor gefaciliteerd door een samenwerkingspartner of de werkgever van Deelnemer.

 2. Deelnemersrapport: De resultaten van de Vitaalscan voor de individuele deelnemer die de deelnemer kan inzien na het invullen van de vragenlijst.

 3. Deelnemersovereenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en SmartVitaal welke online tot stand komt ten tijde van het starten van de vragenlijst.

 4. Smart Health: De ontwikkelaar van de lifestyle software bestaande uit de gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, deze software is gefaciliteerd door Smart Health B.V. KvK nummer74100793.

 5. SmartVitaal: de onderneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Vitaal B.V. kantoorhoudende te Willemskade 18B, 3016 DL Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 69944652 en BTW nummer NL858075258B01; Bereikbaar per email via info@smartvitaal.nl en Telefoon +31 (0)85 1122340.

 6. SmartVitaal platform: is de algemene term voor de online toepassing behorende bij het SmartVitaal vitaliteitsconcept, bestaande uit een gehoste technische oplossing om:

  1. Deelnemers te laten deelnemen aan de Vitaalscan

  2. Gebruikers te laten inloggen op de persoonlijke omgeving en o.a. de uitgebreide vragenlijst / PMO behorende bij de medische inventarisatie af te nemen;

  3. persoonlijke adviezen voor Gebruikers te genereren;

  4. Aanbod op vitaliteitsgebied faciliteren voor Gebruikers;

  5. het monitoren van vitaliteit van de Deelnemers en Gebruikers;

  6. Het verzenden van nieuwsberichten;

 7. Vitaalscan: De online scan gefaciliteerd door SmartVitaal al dan niet in samenwerking met haar samenwerkingspartners en Smart health. De scan wordt afgenomen in de vorm van een vragenlijst waarmee de Deelnemer inzicht krijgt in zijn/haar gezondheid. Na het invullen van de scan ontvangt de deelnemer een Deelnemersrapport met de persoonlijke hartrisicoscore en leefstijlcijfer.

Artikel 2 Toepasselijkheid Deelnemersvoorwaarden en Privacyverklaring

 1. Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de Vitaalscan.

 2. De Deelnemersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op www.vitr.nl/deelnemersvoorwaarden en vanaf deze locatie te printen of op te slaan als pdf. Voor de vitaalscan is een separate privacypolicy opgesteld deze is te vinden op www.vitr.nl/privacy. Het SmartVitaal platform faciliteert meer diensten dan alleen de Vitaalscan. Voor alle diensten van SmartVitaal bestaat een uitgebreide privacy policy van SmartVitaal met alle belangrijke informatie over hoe SmartVitaal omgaat met persoonsgegevens. De privacy policy is te vinden via www.smartvitaal.nl/privacy.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Deelnemersovereenkomst

 1. Deelnemer ontvangt een uitnodiging al dan niet via zijn/haar werkgever om zich aan te melden voor de Vitaalscan.

 2. Deelnemer vult online de vragenlijst in. Door het starten van de vragenlijst komt de Deelnemersovereenkomst tussen SmartVitaal en de deelnemer tot stand.

 3. Na het afronden van de vragenlijst krijgt de deelnemer een email met daarin de unieke URL die toegang geeft tot de uitslag van de Vitaalscan. In het Deelnemersrapport leest de deelnemer de persoonlijke hartrisicoscore, het leefstijlcijfer en tips over het verbeteren van je gewoonten om gezonder te worden.

 4. Deelnemer geeft SmartVitaal en Smart Health door het aangaan van een Deelnemersovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van Deelnemer. Ook geeft Deelnemer SmartVitaal en Smart Health expliciet toestemming voor het verwerken van medische gegevens van Deelnemer en voor de gedeeltelijk geautomatiseerde gegevensverwerking.

 5. De Deelnemersovereenkomst eindigt automatisch van rechtswege zonder opzegging, na het verstrijken van de bewaartermijn zoals opgenomen in de privacy verklaring.

 6. Daarnaast heeft de deelnemer zelf de gelegenheid om op ieder moment na het voltooien van de vragenlijst de overeenkomst te beëindigen door gebruik te maken van de delete button die in de footer van de unieke URL is opgenomen. Door het gebruik van de delete button worden alle gegevens van de deelnemer gewist.

 7. Door het eindigen van de deelnemersovereenkomst vervalt de unieke URL van de Deelnemer met daarin Deelnemersrapport.

 8. Als Deelnemer na het invullen van de Vitaalscan besluit om deel te gaan nemen aan het SmartVitaal Platform, wordt hiervoor een separate Gebruikersovereenkomst gesloten tussen SmartVitaal en Deelnemer.

Artikel 4 Kosten en betalingen

 1. De Vitaalscan is gratis voor de Deelnemer. Deelnemers krijgen de Vitaalscan aangeboden via de werkgever, via een betrokken overheidsinstantie of een samenwerkingspartner van SmartVitaal die de kosten van de scan aan SmartVitaal vergoedt.

Artikel 5 Herroeping

 1. De Deelnemer is gerechtigd om zonder opgave van redenen de Vitaalscan niet af te ronden. Door het niet afronden, vervalt de Deelnemersovereenkomst automatisch. Deelnemer beëindigt de Vitaalscan door het afsluiten van de browsersessie.

 2. Zodra Deelnemer de Vitaalscan in zijn geheel afrond wordt het Deelnemersrapport automatisch gegenereerd en is herroeping van de Deelnemersovereenkomst niet meer mogelijk. De Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst wel beëindigen via de deletebutton

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. SmartVitaal geeft Deelnemer suggesties op basis van de aan SmartVitaal kenbaar gemaakte gegevens. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aan SmartVitaal verstrekte informatie.

 2. Deelnemer is eveneens zelf verantwoordelijk voor de opvolging, uitvoering of het negeren van de in het Deelnemersrapport gegeven tips en suggesties. Deelnemer is te allen tijde gehouden om medische informatie en advies in te winnen bij een gekwalificeerde persoon of instantie. Het Deelnemersrapport kan nooit in de plaats van een medisch advies komen.

 3. SmartVitaal is slechts aansprakelijk voor schade van Deelnemer die een direct gevolg is van het gebruik van de Vitaalscan, waarbij het opvolgen van tips expliciet is uitgezonderd van eventuele aansprakelijkheid van SmartVitaal. SmartVitaal is tegenover Deelnemer enkel aansprakelijk in geval van schade ontstaan door opzet en/of grove schuld aan de zijde van SmartVitaal die verband houdt met het uitvoeren van de inventarisatie danwel het gebruik van Vitaalscan zelf door Deelnemer. SmartVitaal is alleen aansprakelijk voor schade en/of kosten die direct aantoonbaar zijn en daadwerkelijk door Deelnemer zijn geleden. SmartVitaal is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid om eventuele schade welke door Deelnemer wordt geleden als gevolg van gebruik van de Vitaalscan te voldoen. Deze aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SmartVitaal wordt gedekt. Voor het niet functioneren van het Vitaalscan, technische storingen of onjuiste weergave van de Vitaalscan of het Deelnemersrapport wordt geen schade vergoed aan Deelnemer.

Artikel 7 Rechten van privacy en intellectuele eigendom

 1. Voor een geslaagde deelname aan De Vitaalscan moet SmartVitaal kunnen beschikken over persoonsgegevens van Deelnemer. Dit betreffen zowel NAW gegevens en contactgegevens ten behoeve van SmartVitaal als bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn de medische informatie die Deelnemer afgeeft bij het invullen van de vragenlijst. SmartVitaal zal al deze gegevens adequaat beveiligen onder andere met encryptie van de data, restricties op de toegang en pseudonimisering van de databases. De interpretatie van de medische gegevens wordt gedaan in opdracht van SmartVitaal op basis van de beslisregels die zijn opgesteld door Smart Health. Deze beslisregels bepalen de hartrisicoscore en het leefstijlcijfer van Deelnemer en zijn opgesteld na wetenschappelijk onderzoek. De beslisregels worden voortdurend gemonitord door gezondheidswetenschappers die ter zake kundig zijn en zijn verbonden aan Smart Health. SmartVitaal acteert als bemiddelaar tussen Deelnemer en Smart Health en zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen Deelnemer en Smart Health.
  SmartVitaal draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens binnen het platform adequaat worden beschermd met passende organisatorische en technische maatregelen conform de AVG. Dit betekent dat de meest geschikte ICT oplossingen worden gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen tussen SmartVitaal en Deelnemer. Medewerkers van SmartVitaal hebben alleen toegang tot de gegevens als dit voor de vervulling van de functie noodzakelijk is (need to know principe). De toegang wordt alleen verstrekt aan daarvoor zorgvuldig gescreende medewerkers zoals personen die gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim en personen die een aanvullende geheimhoudingsverklaring ondertekenen met SmartVitaal.
  Smart Vitaal draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens, welke zij verkrijgen uit de ingevulde Vitaalscans, adequaat worden beschermd met passende organisatorische en technische maatregelen conform de AVG. Dit betekent dat de meest geschikte ICT oplossingen worden gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen tussen Smart Health en SmartVitaal. Medewerkers van Smart Health hebben geen beschikking over de NAW gegevens van Deelnemer. Ze ontvangen enkel een (per scan leesbaar) ID- nummer dat uitsluitend door SmartVitaal kan worden gekoppeld aan een individuele Deelnemer. Hierdoor is sprake van pseudonimisering van gegevens.

 2. De wetenschappers die aan Smart Health zijn verbonden en zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners van Smart Vitaal binnen bepaalde regiogebonden projecten kunnen medische gegevens ontvangen van Deelnemers die zij ook voor onderzoeksdoeleinden mogen gebruiken. Gegevens die voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking worden gesteld betreffen uitsluitend anonieme gegevens, die niet tot individuele personen herleidbaar zijn. Als Deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor onderzoeksdoeleinden kan Deelnemer via de delete button alle gegevens wissen in de database. De gegevens worden dan niet langer gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

 3. SmartVitaal verstrekt aan behandelaren van Deelnemers geen gegevens. Deelnemer heeft zelf de keuze en de mogelijkheid om de uitkomsten van het Deelnemersrapport via de unieke URL te delen met anderen. Wij adviseren met klem om deze gegevens niet te delen. Het eventueel delen van de URL en daarmee het Deelnemersrapport door de Deelnemer is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

 4. SmartVitaal verstrekt samenwerkingspartners (waaronder de werkgever die groepen Deelnemers uitnodigen tot het doen van de Vitaalscan) na afloop van de vooraf afgesproken periode geanonimiseerde rapportages over de totale Deelnemersgroep van het project c.q. van de betreffende werkgever, mits daarbij de anonimiteit van de Deelnemers geborgd kan worden. SmartVitaal verstrekt een samenwerkingspartners en/of werkgever nooit individuele Deelnemersrapporten of individuele informatie van Deelnemers.

 5. Voor het invullen van de Vitaalscan wordt Deelnemer gewezen op de privacy policy van SmartVitaal waarin bovengenoemd gebruik van gegevens is vastgelegd.

 6. De Vitaalscan, het vitaliteitsconcept van SmartVitaal, het SmartVitaal logo en SmartVitaal platform, de bijbehorende software en alle content, informatie en afbeeldingen zijn eigendom van SmartVitaal danwel haar licentiegevers. De Smart Health vragenlijst is eigendom van Smart Health. Deze zaken mogen op geen enkele wijze vermeerderd, opgeslagen of gebruikt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van SmartVitaal c.q. Smart Health.

 7. SmartVitaal is bevoegd tot het nemen van programma technische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaatregelen ter bescherming van haar eigendomsrechten en de privacy van Deelnemers en andere betrokken partijen. Dit houdt onder meer in (tijdelijke) blokkering van de Vitaalscan of blokkering van de unieke URL van Deelnemers.

Artikel 8 Klachten en geschillen

 1. Als Deelnemer een klacht heeft over de Vitaalscan kan Deelnemer de klacht melden per email aan legal@smartvitaal.nl.

 2. Klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen in behandeling genomen. Als een klacht niet direct verholpen kan worden omdat deze bijvoorbeeld verder onderzoek vereist wordt Deelnemer daarover geïnformeerd en zal SmartVitaal een indicatie geven van de termijn waarbinnen een verdere behandeling van de klacht mogelijk is. Deelnemer dient SmartVitaal minimaal vier weken tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na verloop van deze termijn kan een geschil ontstaan tussen SmartVitaal en Deelnemer.

 3. Alle geschillen die tussen Deelnemer en SmartVitaal mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van het vitaliteitsconcept en/of het SmartVitaal platform zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 9 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Deelnemersvoorwaarden SmartVitaal zijn van kracht zodra SmartVitaal deze gewijzigde voorwaarden op haar website publiceert en de Deelnemers daarmee bij aanvang van de Vitaalscan instemmen.

 2. SmartVitaal mag de Deelnemer per email informeren over onder meer wijzigingen, uitbreidingen en de werking van het platform en alle mogelijkheden van het vitaliteitsconcept, marktontwikkelingen en de positie van het vitaliteitsconcept in deze markt, als Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven bij het invullen van de Vitaalscan. Als Deelnemer deze berichten niet (meer) wil ontvangen, kan Deelnemer zich hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in de mailing wordt opgenomen.

 3. Op alle overeenkomsten waarop deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht exclusief van toepassing.